Logo specialistAlgemene Voorwaarden Dreumeland

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus, training, offerte en andere overeenkomst tussen Dreumeland en een klant waarop Dreumeland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dreumeland, voor de uitvoering waarvan door Dreumeland derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Trainingen aan professionals
1. Alle aanbiedingen en offertes van Dreumeland zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De prijs voor een training geldt altijd zolang de looptijd van die training is en zolang deze op de site voor die prijs vermeld staat.
2. Dreumeland kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gericht aan een zakelijke klant zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dreumeland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Een overeenkomst is gesloten na goedkeuring en aanvaarding van de offerte of indien op andere wijze goedkeuring /aanvaarding van de opdracht is gegeven.
6. Indien de overeenkomst eenzijdig door de klant wordt ontbonden, blijft de betalingsverplichting bestaan.
7. Na aanmelding en betaling heeft de cursist 14 dagen bedenktermijn. tot die tijd kan de training kosteloos geannuleerd worden. Annulering is mogelijk tot 6 maanden voor de start van de training, dan wordt volledige restitutie verleend.
8. Indien lessen worden verschoven, kan Dreumeland niet aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (emotionele) schade. Uiteraard wordt naar een passende oplossing gekeken.
9. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.
10. Betaling gebeurt gelijk bij aanmelding, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Dan gelden deze afspraken.
11. Op het cursusmateriaal rust het copyright van Dreumeland. Niets uit deze materialen mag zonder toestemming, op welke manier dan ook, gebruikt worden. Op de ingeleverde opdrachten rust het eigen copyright, Dreumeland zal deze niet gebruiken, publiceren of een andere activiteit ondernemen dat dit recht schaadt.
12. Klachten over de trainingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld. Indien nodig kan een derde onafhankelijke partij ingeschakeld worden om te bemiddelen. Dit gaat in overleg met de gedupeerde. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De voortgang wordt genoteerd, deze documentatie wordt 7 jaar bewaard.

Artikel 3 Cursussen
1. De cursussen voor particulieren worden dagelijks aangeboden volgens het rooster. De prijs voor een cursus of training geldt altijd zolang de looptijd van die cursus is en zolang deze op de site voor die prijs vermeld staat. Aan de data en prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Dreumeland kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Bij opgave van bepaalde medische/psychische klachten of mogelijke beperkingen kan Dreumeland overwegen om deelname aan de lessen te weigeren. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid voor de cursist zelf of de groep, maar ook het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening/beperking kan een reden zijn.
4. Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tevens tot gevolg hebben dat deelname aan de lessen wordt ontzegt.
5. Dreumeland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist/ouder/verzorger is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten te melden.
6. Een overeenkomst is gesloten na aanmelding via de website. Na deze aanmelding is men ook verplicht te betalen, ook al ziet men om wat voor reden dan ook af van deelname van cursus. Er is immers een plekje vrij gehouden.
7. Indien de overeenkomst eenzijdig door de klant wordt ontbonden, blijft de betalingsverplichting bestaan. Eventuele openstaande lessen, mogen overgedragen worden aan een andere klant. Deze moeten dan wel in de lopende serie lessen gevolgd worden, met inachtneming van de het recht op 2 in te halen lessen indien gemist.
8. Indien lessen worden verschoven, kan Dreumeland niet aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (emotionele) schade. Uiteraard wordt naar een passende oplossing gekeken.
9. Als de cursist lessen mist, mogen maximaal 2 lessen ingehaald worden per 10 lessen. Dus in een lessenserie van 4 of 5 lessen kan er minimaal 1 les ingehaald worden. Inhalen kan binnen 2 maanden en alleen als er plek beschikbaar is. Uiterlijk 2 dagen voor de start van de nieuwe cursusperiode geeft Dreumeland aan of de lessen ingehaald kunnen worden, omdat de grootte van de groep niet ver vooruit bepaald kan worden. Dreumeland zal altijd meewerken om meer lessen in te laten halen, zeker in geval van onmacht.
10. De particuliere cursussen omvatten altijd een aantal lessen. Deze cursusperiode zal altijd volgemaakt worden. Verschuivingen in de planning zijn mogelijk, maar worden tijdig doorgegeven.

Artikel 4 Producten
1. Op de site en op locatie biedt Dreumeland diverse artikelen aan voor de verkoop. Aan de voorraadinformatie en de genoemde prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Uiteraard houden we deze zo nauwkeurig mogelijk bij.
2. Dreumeland kan niet aan haar prijzen of voorraadinformatie worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
4. De producten worden niet verzonden, zijn alleen af te halen op locatie.

Artikel 5 Aanbod en (zakelijke) offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Dreumeland zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De prijs voor een workshop of training geldt altijd zolang de afgesproken looptijd is.
2. Dreumeland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gericht aan een zakelijke klant zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle cursussen bestemd voor particulieren zijn uiteraard inclusief BTW en andere heffingen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dreumeland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Een overeenkomst is gesloten na goedkeuring en aanvaarding  van de offerte of indien op andere wijze goedkeuring /aanvaarding van de opdracht is gegeven.
6. Indien de overeenkomst eenzijdig door de klant wordt ontbonden, blijft de betalingsverplichting bestaan.

Artikel 6 Overmacht
1. Dreumeland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Dreumeland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zoveel Dreumeland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dreumeland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dreumeland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dreumeland aangegeven. Dreumeland is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bij eventuele incasso, zijn de kosten voor de klant.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien Dreumeland aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Dreumeland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dreumeland is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Dreumeland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dreumeland beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Dreumeland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Dreumeland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dreumeland of haar medewerkers.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
1. Dreumeland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dreumeland heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Klachtenprocedure
1. Dreumeland zal een klacht altijd vertrouwelijk en binnen 4 weken behandelen. Indien langere tijd nodig is, zal daarover contact worden opgenomen. Indien nodig wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld. Het bestuur van de Vakgroep Shantalamassage Docenten zal deze taak op zich nemen, dat besluit is bindend. Zie ook de klachtenregeling.

Dreumeland

versie: November 2023